ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยเป็นที่ยอมรับมีการส่งออกไปทั่วโลก  โดยปี 2562 มีมูลค่าส่งออกถึงกว่า 2 หมื่น 9 พัน 331 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9 แสน 1 หมื่น 7 พันล้านบาท  โดยจุดแข็งของฮาลาลไทยนอกจากวัตถุดิบแล้ว ก็คือการมีระบบรับรองฮาลาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการรับรองฮาลาลไทยสู่ระดับสากลมากขึ้น