เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดของงาน

     ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า เพิ่มยอดขาย สรา้งความสนิทสนม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสร้างความต้องการในการสั่งซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหาร อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบขับขี่ประเภท 1
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

     ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิณคุณภาพกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์และควบคุมให้ได้มาตราฐานที่กำหนด

     กำหนดและควบคุมวิธีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในไลน์การผลิตที่มีความสกปรก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจุลวิทยา, ชีววิทยา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

     งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช๋น ซ่อมเครื่องจัก ตรวจเช็คเครื่องจักร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างทุกสาขา
 • สามารถให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน และวิธีการบำรุงรักษาแก่ผู้อื่นได้
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

     ทำบัญชีทั่วไป และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย,หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปวส สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

     ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า เพิ่มยอดขาย สรา้งความสนิทสนม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสร้างความต้องการในการสั่งซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย,หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

     ขับรถของบริษัทฯ ขนส่งสินค้าตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามบิลส่งสินค่า ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย,หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (มีใบขับขี่ชนิด 2 พิจารณาพิเศษ)
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

     ปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน และวิธีการบำรุงรักษาแก่ผู้อื่นได้
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี